Bài tập thu âm 1

Okay, sir. I think I understand what the problem-is with your computer. I’ll try to talk you through.. how-to fix the problem over the phone, but-if that doesn’t work.. you’ll have to take the computer in to our nearest service center. Okay, first, are you connected to the internet?↗ Good, okay, make sure.. all your other programs-are closed… Now, find the “my computer icon”, and double click on-it↘.

In this box, find-a place called “programs”, and double click-on that. Now↗, you should see that you have-a list of all the programs on your computer↘…

Computer /kəmˈpjuː.t̬ɚ/ Closed /kloʊzd/
Through /θruː/ Icon /ˈaɪ.kɑːn/
Fix /fɪks/ Programs /ˈproʊ.ɡræmz/
Box /bɑːks/ Called /kɑːld/
Nearest /’nɪrɪst/ /’nɪrəst/ Double click /ˈdʌb.əl/  /klɪk/
Service center /ˈsɝː.vɪs ˈsen.t̬ɚ/ Internet /ˈɪn.t̬ɚ.net/
Connected /kəˈnek.tɪd/ Sure /ʃʊr/
Phone /foʊn/ Now /naʊ/

 

Note:

  • Service center : đọc nối âm s vào => /ˈsɝː.vɪˈsen.t̬ɚ/
  • Closed: lưu ý có âm đuôi zd nhẹ
  • Programs : lưu ý có âm đuôi z nhẹ
  • Box, fix : lưu ý có âm đuôi /ks/ nhẹ. Âm /k/ nâng cuối lưỡi r bật nhẹ ra âm /s/. không cần bật hơi ra ngoài.
  • Should see: lưu ý âm /ʃ/ trong should và âm /s/ trong see
  • I’ll : lưu ý đọc âm dark /l/ và âm thanh tạo ra gần giống như /aoll/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *